SĄLYGOS IR NUOSTATOS

„Mentum AS“ – oficialus „Castrol“ automobilių, pramoninių ir jūrinių alyvų bei tepalų ambasadorius platintojas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje nuo 2007 m.

PARDAVIMO VERSLO KLIENTAMS SĄLYGOS („Sąlygos“) yra sutarties, kuri reglamentuos mūsų santykius su jumis, pagrindas. Jie taikomi Prekių (ir Paslaugų) tiekimui Verslo klientams (kaip apibrėžta). Naujausią šių Sąlygų versiją bet kuriuo metu galite pasiekti mūsų interneto svetainėje (www.mentum.eu) arba susisiekę su mūsų vietiniu atstovu. Jeigu mes atliksime esminius šių sąlygų pakeitimus, jie gali būti pažymėti mūsų svetainėje ir mūsų rašytinėse pastabose Verslo klientams.

 1. Apibrėžtys ir paaiškinimai

1.1 Šioms Sąlygoms taikomos šios apibrėžtys, nebent kontekstas reikalauja kitaip: „jūs“ arba „jūsų“ – asmuo, įmonė ar kitokio tipo organizacija, sudaranti Sutartį iš mūsų pirkti Prekes (ir Paslaugas) (ir būti Verslo klientu);

„mes“, „mus“ arba „mūsų“: „Mentum AS“, (Įmonės registracijos numeris: 11922547) Mustamäe tee 4 Talinas, Harjumaa 10621 Estija, arba „Mentum AS“ Lietuvos filialas (įmonės registracijos numeris: 302644210) Mituvos g. 5-13, LT-50132 Kaunas, Lietuva, arba „Mentum AS“ Latvijos filialas (įmonės registracijos numeris: 40103294913) Ryga, Katlakalna iela 11C, LV-1073, Latvija, kuri tiekia Jums Prekes (ir (arba) Paslaugas) pagal Sutartį;

„Papildomas (-i) mokestis (-čiai)“ reiškia bet kurį vieną ar daugiau (atitinkamai) mažo krovinio mokestį, pavėluoto mokėjimo priemoką, prioritetinį mokestį, kortelės apdorojimo mokesčius ar nepavykusio pristatymo mokestį, kaip aprašyta 6.2–6.6 Sąlygose;

„Verslo klientas“: bet kuris klientas, kuris užsako ar gauna Prekes (ir Paslaugas) vykdydamas savo prekybą, verslą, amatą ar profesiją;

„Mokesčiai“: reikšmė aprašoma 6.1 Sąlygoje

„Sąlygos“ reiškia šias Pardavimo sąlygas ir nuostatas;

„Sutartis“: sutartis, pagal kurią mes jums tieksime Prekes (ir Paslaugas), laikydamiesi Sąlygų ir bet kurio susijusio susitarimo;

„Prekės“: visos prekės, kurias pagal Sutartį mes jums tiekiame;

„Gera pramonės praktika“: tokio aukšto lygio įgūdžių ir atsargumo praktika, kokio pagrįstai galima būtų tikėtis iš tinkamai kvalifikuoto ir patyrusio asmens, turinčio patirties atitinkamoje srityje, įskaitant valdymą ir prekybą tokiomis pačiomis ar panašiomis Prekėmis;

„Nemokus“: jūs negalite sumokėti savo skolų reikiamu metu arba jūs dalyvaujate nemokumo procedūroje (pavyzdžiui, bet neapsiribojant, bankroto, likvidavimo, administravimo, savanoriškų susitarimų (įskaitant moratoriumą) ir bankroto) arba bet koks prašymas ar pasiūlymas dėl nemokumo procedūros;

„Atitinkamas susitarimas“: papildomos nuostatos, sąlygos ir (arba) specifikacijos, taikomos sutarčiai, keičiant pagal 2.2 sąlygą arba pagal atskirą susitarimą, kurį sudarėme su jumis (ir kuris apima šias sąlygas kaip nuorodą);

„Mažmeninė prekyba“ reiškia Prekių ir (arba) Paslaugų teikimą Dirbtuvėms; „Paslaugos“ reiškia (i) Mūsų (arba trečiosios šalies mūsų vardu) atliekamą Prekių pristatymą jums; (ii) suteikiamą galimybę jums prekes atsiimti patiems; ir (arba) (iii) kitos paslaugos, kurias pagal sutartį mes galime kartais jums teikti.

1.2 Šiose Sąlygose: vienaskaitos nuorodos apima daugiskaitą ir atvirkščiai; nuoroda į vieną lytį reiškia nurodą į bet kurią lytį; nuoroda į statutą ar įstatyminį dokumentą yra tokia, kokia ji šiuo metu galioja, ir apima visus pakeitimus, pratęsimus, taikymą ar pakartotinius teisės aktus ir visus pagal juos priimtus pavaldžius teisės aktus; antraštės neturi įtakos šių Sąlygų aiškinimui; o terminas „įskaitant“ turi būti aiškinamas nereikalaujant apribojimų (ir „įskaitant“ variantai turi būti aiškinami atitinkamai).

 1. Sąlygų taikymas ir sutarties procesas

2.1 Pagal 2.2 ir 2.3 Sąlygas, šios Sąlygos taikomos visoms Sutartims ir jose išdėstytas visas jūsų ir mūsų susitarimas, išskyrus visas kitas sąlygas. Bet kokios jūsų pateiktos nuostatos ar sąlygos (nepaisant to, ar patvirtintos, pristatytos kartu su pirkimo (-ų) užsakymu (-ais), ar įtrauktos į kitus dokumentus), nėra jokia Sutarties dalis ir bet koks jūsų bandymas neįtraukti, pakeisti ar apriboti šias Sąlygas turi būti vengiamas. Turite įsitikinti, kad perskaitėte ir suprantate šias Sąlygas, nes jos valdys jūsų santykius su mumis, kai bus sudaryta Sutartis, kaip nurodyta toliau.

2.2 Bet koks šių Sąlygų pakeitimas ir bet koks šių Prekių ir (arba) Paslaugas atstovavimas neturi jokio poveikio ir nėra Sutarties dalis, nebent mes raštiškai su tuo sutikome, veikdami per vieną iš mūsų įgaliotų darbuotojų. Jei turite kokių nors konkrečių reikalavimų, pateikdami užsakymą turite juos aiškiai nurodyti ir jeigu mes (savo nuožiūra) sutinkame įvykdyti šiuos reikalavimus, pateiksime jums raštišką patvirtinimą.

2.3 Mes su jumis sudarėme nurodytą Sutartį (kuri paprastai bus taikoma bet kuriai mažmeninei prekybai), jei yra kokių nors prieštaravimų tarp nurodytos Sutarties sąlygų (įskaitant bet kokias sąlygas, susijusias su kainomis) ir šių Sąlygų, galios Sąlygos, esančios nurodytoje Sutartyje.

 1. Aprašymas

3.1. Prekių (ir Paslaugų) aprašymas turi būti pateiktas mūsų pasiūlymų ir (arba) pristatymo dokumentuose. Jei turite kokių nors bendrų komentarų ar klausimų dėl Prekių (ir (arba) Paslaugų), pateikdami užsakymą mums raštu, turite iškelti šias problemas (bet koks atsakymas, kurį galime pateikti į tokias užklausas, bus paremtas tik mūsų žiniomis).

3.2 Mes galime bet kuriuo metu, be išankstinio pranešimo jums: (i) pakeisti bet kurią reklaminę ar informacinę gaminio medžiagą, nurodytą 3.1 Sąlygoje; (ii) atlikti prekių specifikacijų pakeitimus, kurie, mūsų manymu, yra būtini, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų galiojančius saugos ar įstatymų reikalavimus; ir/arba (iii) atlikti nedidelius Prekių specifikacijos pakeitimus, kurie, mūsų manymu, yra reikalingi ar pageidaujami (ir kurie neturėtų turėti jokio esminio neigiamo poveikio Prekių veikimui).

 1. Pristatymas

4.1 Jei raštu nesusitarta kitaip, mes pristatysime Jums Prekes į jūsų patalpas arba (jei skiriasi) kitu adresu, kurį nurodėte pristatymui kainos pasiūlymo metu.

4.2. Laikoma, kad Prekės pristatymas (ir Paslaugų teikiamas) yra įvykdyti šiais atvejais:

 1. a) kuomet Prekės, pristatytos urmu kelių transporto priemonėmis, yra iškraunamos, praeina sandėliavimo bako, konteinerio, talpyklos, indo ar pripildymo linijos (atsižvelgiant į aplinkybes) žarnos jungtį, kurią pateikėte pristatymui gauti;
 2. b) kuomet Prekės, pristatomos statinėse, pakuotėse ar kitokio pavidalo įpakavime, yra iškraunamos iš jas pristatančios transporto priemonės (arba tuo metu, kai Prekes pasiimate jūs); arba

(c) kuomet Prekės, kurias jūs pasiimate iš mūsų, praeina pro mūsų pakrovimo vartų pakrovimo rankenos skaitiklį.

4.3 Mes imsimės pagrįstų veiksmų, kad pristatytume Prekes iki dienos, nurodytos pasiūlymo metu, arba, jei nenurodyta, per pagrįstą laikotarpį. Tačiau bet kokios pristatymo datos yra tik apytikslės ir negalime garantuoti, kad Prekės bus pristatytos konkrečią datą ar laiką.

4.4 Kiekvieno Prekių pristatymo metu privalote:

 1. a) užtikrinti, kad būtų imtasi visų būtinų priemonių saugiam kiekvieno užsakymo priėmimui, įskaitant (be apribojimų) atitinkamą ir tinkamą įrangą užsakymo priėmimui, užtikrinant, kad prieiga prie pristatymo ir sandėliavimo būtų aiški ir prieinama (pažymint, kad pristatančios transporto priemonės yra didesnės ir sunkesnės už lengvuosius automobilius) ir užtikrinant, kad sandėliavimo vieta yra pakankamo dydžio, saugi ir tinkama prekėms, yra aiškiai pažymėta produkto pavadinimu (laipsniu), saugiu darbo pajėgumu ir identifikacijos numeriu, taip pat yra pateikiamos saugios priemonės rezervuaro tūrio patikrinimui prieš pristatymą ir jo metu bei atitinka visus galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

(b) nelipti ant jokios transporto priemonės, kurią mes (ar mūsų vardu) naudojome Prekėms pristatyti, mes galime sustabdyti atitinkamą pristatymą, jei bandysite tai padaryti;

(c) nurodyti mums teisingą savo rezervuarų pripildymo tašką (atkreipkite dėmesį, kad mes neatsakome už jūsų rezervuaro(-ų) panardinimą, patikrinimą ar bandymą);

 1. d) apžiūrėti ir patikrinti (kiek tai praktiškai įmanoma) Prekes, kad įsitikintumėte, jog jos atitinka Sutartį, ir užtikrinti, kad jūsų įgaliotasis atstovas pasirašytų pristatymo lapą (arba lygiavertę mūsų pristatymo agento pateiktą dokumentaciją), kad patvirtintų, jog Prekės yra tokios, kokios buvo užsakytos ir nepažeistos;

(e) iškelti bet kokius su saugyklų ir (arba) rezervuaro saugumu ar tinkamumu susijusius klausimus (užtikrinant, kad visa netinkama naudoti įranga būtų aiškiai pažymėta ir izoliuota) dar prieš Prekių pristatymą;

(f) bet kuriuo atveju elgtis protingai, su visos reikalingomis saugumo ir atsargumo priemonėmis, suprantant, kad Prekių priėmimas ir laikymas yra neatsiejamas nuo sveikatos ir saugumo problemų, kurios gali kelti pavojų netinkamai elgiantis. Jei patys pasiimate Prekes iš mūsų, turite įsitikinti, kad laikotės mūsų politikos ir procedūrų, susijusių su patekimu į mūsų patalpas ir elgesiu jose;

4.5 Atkreipkite dėmesį, kad kai mes jums pristatome Prekes, yra svarbu (jūsų ir mūsų pristatymo personalo saugumui), kad jūs žinotumėte ir laikytumėtės visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su sveikata ir prekių saugumu. Jei nesate tikri dėl aukščiau nurodytų įsipareigojimų dėl saugaus Prekių laikymo ir gavimo, jūs esate atsakingas už tai, kad iškeltumėte šias problemas savo vietiniame sveikatos ir saugos skyriuje, kuris turėtų pateikti jums reikalingą informaciją. Jei manysime, kad pristatyti Prekes jums nesaugu, mes galime sustabdyti atitinkamą pristatymą, nebent arba kol būsime įsitikinę (elgsimės pagrįstai), kad mums bus saugu tai tęsti.

4.6 Mes užregistruosime jums pristatomų Prekių (ir teikiamų Paslaugų) pristatymo datą, kiekį ir aprašymus, o tokie įrodymai, jei nėra priešingų įrodymų, bus laikomi įtikinamais pristatymo dienos įrodymais ir pristatytų Prekių (ir atliktų Paslaugų) apimtimi ir rūšimis. Jei manote, kad informacija, kurią mes užregistravome ir kuri nurodyta jūsų pristatymo pranešime ar sąskaitoje faktūroje, yra neteisinga, turite kuo skubiau pranešti mums raštu, pateikdami išsamią informaciją apie visus ginčijamus elementus, per 7 dienas nuo atitinkamo pristatymo dokumento ar sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.7 Išrašysime sąskaitą už pristatytų Prekių kiekį (nustatytą pagal 4.6 Sąlygą), su sąlyga, kad nepateiksime (be išankstinio jūsų sutikimo) daugiau Prekių nei jūs užsakėte. Mes visada stengsimės pristatyti sutartą Prekių kiekį, bet jei to padaryti negalime (pavyzdžiui, pristatydami pastebime, kad: negalime saugiai prieiti prie rezervuaro; mes manome, kad rezervuaras yra nesaugus; arba jūsų rezervuare yra mažiau vietos nei užima užsakytas Prekių kiekis) ir jūs sumokėjote už užsakytas Prekes iš anksto, tada mes grąžinsime jums sumą, kuri atspindės mažesnį faktiškai pristatytų Prekių kiekį (išskyrus atvejus, kai užsakytų Prekių kiekio nepristatymą lėmė mūsų kaltė, gali būti taikomas bet koks prioritetinis mokestis ar kitas nurodytas pristatymo mokestis kaip nurodyta, nes jie apmokestinami „už pristatymą“). Siekiant išvengti abejonių, kai norint įvykdyti pirminį užsakymą reikia antro pristatymo, gali būti mokamas prioritetinis mokestis (kai pagal 6.4 Sąlygą prašoma pristatyti skubiai), išskyrus atvejus, kai užsakytas kiekis nebuvo pristatytas pradinio pristatymo metu dėl mūsų kaltės.

4.8 Jei dėl kokių nors priežasčių (išskyrus tai, kad nesilaikome šių Sąlygų): (i) jūs nepriimate bet kurio Prekių pristatymo, kai ji yra paruošta pristatymui; (ii) nepavyksta surinkti Prekių, kai jos yra paruoštos atsiimti; (iii) jūs norite atidėti pristatymą arba (iv) mes negalime pristatyti Prekių dėl jūsų veiksmų ar neveikimo:

(a) mes neatsakome už pavėluotą pristatymą;

(b) mes galime laikyti Prekes iki faktinio pristatymo, ir jūs turėsite sumokėti pagrįstą sumą už visas susijusias išlaidas (įskaitant sandėliavimo, draudimo ir pakartotinio pristatymo išlaidas), kurias galime patirti; ir (arba)

(c) mes galime pristatyti atitinkamas Prekes kitam klientui, o tai gali reikšti, kad mūsų galimybės vėliau pristatyti jums tokias pačias Prekes gali būti atidėtos.

4.9 Jei pastebėsite, kad buvo pristatytos netinkamos Prekės ar Prekės su trūkumais, turite nedelsdami nutraukti šių prekių naudojimą ir kuo skubiau apie tai pranešti mums. Mes su jumis susisieksime, norėdami susitarti dėl prekių atsiėmimo arba rasti alternatyvų sutartą sprendimą, atitinkantį aplinkybes.

4.10 Pagal 4.9 Sąlygą mes, gavę jūsų pranešimą, arba (i) pašalinsime atitinkamas Prekes ir pakeisime jas tinkamomis Prekėmis, arba (ii) išrašysime jums kredito išrašą, arba grąžinsime pinigus už atitinkamas Prekes, taikant vieneto kainą. Mes nuspręsime, kuris variantas bus pasirinktas, ir mūsų atsakomybė jums dėl Sutarties apsiriboja mūsų įsipareigojimu dėl mūsų pasirinktos galimybės.

 1. Rizika ir nuosavybės teisė

5.1 Jūs esate atsakingas už Prekes nuo jų pristatymo momento. Prekių nuosavybės teisė pereis jums, kai mes gausime pilną mokėjimą (grynaisiais arba turimomis lėšomis) už visas Prekes.

5.2 Kol Prekių nuosavybė nėra perėjusi jums, jūs turite:

(a) sandėliuoti Prekes (savo sąskaita) laikantis šių Sąlygų, Geros pramonės praktikos ir visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;

(b) nesunaikinti, nepažeisti ir nepaslėpti jokių identifikavimo ženklų ar pakuočių, susijusių su Prekėmis;

(c) išlaikyti Prekes tinkamos būklės, apdrausti jas mūsų vardu už jų pilną kainą nuo visų rizikų, nuo kurių atsargus savininkas jas apdraustų, ir paprašius pateikti mums draudimo poliso kopiją; ir

 1. d) pareikalavus, nedelsiant pristatyti Prekes mums.

5.3. Galite perparduoti Prekes už visą rinkos kainą, kol jums neperduodama nuosavybės teisė, jei toks atitinkamų Prekių pardavimas jūsų vardu yra įprasta jūsų verslo veikla.

5.4 Jūsų teisė į Prekių valdymą nedelsiant baigiasi, jei:

 1. a) tampate nemokiu.

(b) leidžiate vykdyti bet kokį (teisėtą ar nešališką) jūsų turto apmokestinimą ar jo išieškojimą;

(c) sustabdote, nutraukiate arba grasinate nutraukti visą ar beveik visą savo verslą; arba

 1. d) imatės bet kokio įvykio ar procedūros jūsų atžvilgiu, bet kurioje jurisdikcijoje, kuriai jūs priklausote, kuri turi panašų ar lygiavertį poveikį bet kuriam iš aukščiau išvardytų įvykių, ir jūs nedelsdami pranešate mums, jei kuris nors iš įvykių yra nustatytas šioje Sąlygoje 5.4 (arba gali atsirasti).

5.5 Pagal šias Sąlygas mes turime teisę susigrąžinti mokėjimą už Prekes nepaisant to, kad tuo metu Prekių nuosavybės teisė jums gali būti neperduodama.

5.6. Jūs suteikiate mums, mūsų agentams ir darbuotojams neatšaukiamą licenciją patekti į bet kokias patalpas, į kurias reikia pristatyti Prekes, kur Prekės bus laikomos, kad jas apžiūrėtumėte arba (kai baigiasi jūsų teisė jas valdyti) jas susigrąžinti.

5.7 Jei kuris nors iš 5.4 Sąlygoje išvardytų įvykių įvyksta prieš perduodant jums nuosavybės teisę į Prekes arba jei pagrįstai manome, kad bet koks toks įvykis įvyks, ir mes atitinkamai apie tai informuojame, dėl Prekių, kurios lieka jūsų valdyme, mums paprašius pristatysite Prekes ir (arba) mes galėsime pasinaudoti savo teisėmis pagal 5.6 Sąlygą.

5.8 Jei mes atsiimsime bet kurias Prekes arba jūs pristatysite kokias nors Prekes, laikantis šių Sąlygų, šių Prekių Sutartis (-ys) bus panaikinta.

 1. Mokesčiai

6.1 Jei raštu nesusitarta kitaip (įskaitant pagal bet kurį kitą Susitarimą) ir laikantis likusių šios 6 Sąlygos nuostatų, suma, kurią mes prašysime sumokėti už jums teikiamas Prekes (ir Paslaugas) („Mokesčiai“), bus Kaina, nurodyta mūsų pasiūlyme arba kitaip pateikta pagal 2 Sąlygą. Mokesčiai neapima jokių papildomų mokesčių, kurie gali būti taikomi.

6.2 Mažo krovinio mokestis: vienas veiksnys, kurį naudojame apskaičiuodami vieneto kainą, yra jūsų užsakymo apimtis. Kiekvienas užsakymas ir Paslaugų teikimas mums kainuoja, taigi, jei mes negalime pristatyti jūsų užsakyto kiekio dėl jūsų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, pastebime, kad jūsų sandėliuose nėra pakankamai pajėgumų priimti užsakytą kiekį), tada mes (savo nuožiūra) galime įtraukti papildomą, pagrįstai nustatytą, mokestį, kad padengtume mūsų išlaidas. Šis mokestis jūsų sąskaitoje faktūroje nurodomas kaip „Mažo krovinio mokestis“.

6.3. Pavėluoto apmokėjimo priemoka: jei nesumokėsite jokių Mokesčių per 7.1 Sąlygoje nustatytą terminą, kompensuodami mūsų išlaidas, kurias pagrįstai patyrėme dėl to, kad nesilaikėte mokėjimo sąlygų, galime jūsų pareikalauti sumokėti pavėluoto mokėjimo priemoką. Pavėluoto mokėjimo priemoka bus pagrįsta suma, atspindinti mūsų išlaidas, šį mokestį mes galime taikyti automatiškai, jei vėluojate sumokėti atitinkamus Mokesčius.

6.4 Prioritetinis mokestis: jei jums reikia skubiai pristatyti Prekes, galite paprašyti, kad mes suteiktume pirmenybę reikalingų Prekių pristatymui. Jei mes sutinkame ir galime suteikti pirmenybinį pristatymą, dėsime visas pastangas, kad pristatytume iki sutartos pristatymo datos. Už šią Paslaugą reikia sumokėti (papildomai prie mokesčių) atitinkamą Prioritetinį mokestį, kurį jums pateikiame (ir jūs priimate) tuo metu, kai pateikiate užsakymą skubiam pristatymui. Jei negalime pristatyti pristatymo iki sutartos pristatymo datos, jums nebus taikomas Prioritetinis mokestis (arba jis bus grąžintas jums, jei apmokėsite iš anksto).

6.5 Kortelių apdorojimo mokesčiai: Jei nuspręsite mokėti bet kokius Mokesčius naudodami kreditinę kortelę, mes pasiliekame teisę imti pagrįstą kortelės apdorojimo mokestį (kaip nurodyta jūsų mokėjimo sąskaitoje), kad padengtumėte mūsų išlaidas ir mokesčius, kuriuos patiriame iš kredito kortelių kompanijų. Bet koks kredito kortelės mokestis jums bus aiškiai nurodytas užsakymo metu. Mokant debetinėmis kortelėmis, kortelių apdorojimo mokesčiai nėra taikomi.

6.6 Nepavykusio pristatymo mokestis: jei mes negalime įvykdyti užsakytų Prekių pristatymo dėl kažkokio jūsų įsipareigojimų neįvykdymo (įskaitant atvejus, kai neatšaukiate užsakymo po prekių pristatymo iš kito tiekėjo), savo nuožiūra mes galime apmokestinti jus „Nepavykusio pristatymo mokesčiu“, kuris tinkamai atspindės mūsų išlaidas, susijusias su jūsų užsakymo įvykdymu.

 1. Mokėjimas

7.1 Jei jums nėra pranešta kitaip, kiekvieną mūsų sąskaitą (bei atitinkamus Mokesčius ir bet kokius papildomus mokesčius) sumokėsite per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Tačiau mes galime pareikalauti išankstinio Mokesčių (ir visų papildomų mokesčių pagal šioje Sąlygoje nustatytus mokėjimo terminus) sumokėjimo tuo metu, kai pateikiate atitinkamą užsakymą.

7.2 Jei mes pareikalausime (papildomo) saugumo užtikrinant įsipareigojimų vykdymą pagal bet kurią sutartį arba dėl bet kurios kitos priežasties, kurią mes laikome pagrįsta, jūs dėsite visas pastangas, kad užtikrintumėte, jog bet koks mūsų reikalaujamas papildomas saugumas (įskaitant trečiosios šalies garantiją) yra suteikiamas.

7.3 Laikoma, kad mes gavome mokėjimą pagal Sutartį tik gavę iš jūsų pinigus. Visų pagal Sutartį mums tinkamai mokėtinų sumų galutinis terminas yra iškart po jos nutraukimo.

7.4 Jūs atliksite visus pagal Sutartį mokėtinus mokėjimus visiškai be jokių atskaitymų ar išskaitymų, priešieškinių, nuolaidų, sumažinimų ar kt. (išskyrus atvejus, kai to reikalauja teismo nutartis).

7.5 Neribodami jokių kitų mūsų turimų teisių ar teisių gynimo būdų, jei laiku mums nesumokate (ir (arba) jei įvyksta bet kuris iš 5.4 Sąlygos įvykių), galime atlikti šiuos veiksmus:

(a) atšaukti arba sustabdyti Sutartį (ir visas kitas Sutartis, kurias turime su jumis) ir (arba) visus neapmokėtus pasiūlymus;

(b) atšaukti bet kokią nuolaidą, kurią mes jums anksčiau siūlėme pagal Sutartį;

(c) be įspėjimo sustabdyti arba atšaukti Prekių pristatymą (ir (arba) Paslaugų vykdymą) pagal Sutartį ir bet kurią kitą Sutartį, iki kol sumokėsite visas neapmokėtas sumas; ir (arba)

 1. d) skaičiuoti palūkanas už neapmokėtą sumą, apskaičiuojamą kasdien nuo mokėjimo termino pabaigos iki faktinio mokėjimo dienos. Šias palūkanas turėsite sumokėti kartu su pradelsta suma. Palūkanų norma nustatoma pagal 1998 m. Komercinių skolų vėlavimo (palūkanų) įstatymą.
 2. Jūsų įsipareigojimai mums

8.1 Jūs privalėsite mums sumokėti (pareikalavus raštu) už visas pagrįstas išlaidas ir (arba) nuostolius, kuriuos patyrėme (įskaitant bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius, pelno ar reputacijos praradimą, turto sugadinimą, galimybę panaudoti išteklius kitur ir teisines išlaidas) dėl jūsų sukčiavimo, aplaidumo ar esminio Sutarties pažeidimo.

 1. Garantijos

9.1 Mes garantuojame, kad pristatomos Prekes neturi esminių defektų, ir, jei raštu nesusitariama kitaip, mes nesuteikiame jokios kitos garantijos dėl Prekių ar Paslaugų, o visos garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, numatytos įstatymuose ar bendrojoje teisėje, yra, kiek tai leidžia įstatymai, neįtraukiamos į Sutartį.

9.2 Neapribojant 9.3 ir 9.4 Sąlygų, jei atitinkamos Prekės neatitinka garantijos, aprašytos 9.1 Sąlygoje, mes savo nuožiūra pakeisime tokias Prekes arba išrašysime jums kredito išrašą, arba grąžinsime pinigus pagal vieneto kainą (pridėjus PVM), su sąlyga, kad privalėsite mums suteikti: (i) raštišką pranešimą apie bet kokį įtariamą garantijos pažeidimą per vieną savaitę nuo to laiko, kai aptinkate ar pastebėjote tokį pažeidimą; ir (ii) pagrįstą galimybę, gavus pranešimą, ištirti atitinkamas Prekes.

9.3 Garantijos, aprašytos 9.1 Sąlygoje, netaikomos jokiems trūkumams, atsirandantiems dėl jūsų (ar bet kurios trečiosios šalies) aplaidumo, mūsų nurodymų dėl Prekių laikymo (tik verslo klientams) ar naudojimo pagal Gerą pramonės praktiką nesilaikymo arba jei toliau naudosite Prekes nustačius, kad jose yra kokių nors problemų, jei pakeisite, modifikuosite, netinkamai elgsitės ar bandysite ištaisyti tokias Prekes be išankstinio mūsų sutikimo arba nepriimsite Geros pramonės praktikos tvarkant ir naudojant Prekes.

9.4 Jei mes vykdysime savo įsipareigojimus pagal 9.2 Sąlygą, mes neturėsime jokios atsakomybės prieš jus dėl tokių Prekių.

9.5 Šios Sąlygos bus vienodai taikomos visoms pakaitinėms Prekėms, kurias jums tiekiame pagal 9.2 Sąlygą

 1. Įvykiai, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti

10.1 Įvykis apima bet kokį veiksmą, įvykį, neįvykimą, neveikimą ar nelaimingą atsitikimą, kurio mes negalime pagrįstai kontroliuoti, ir visų pirma (be apribojimų) apima: Dievo veiksmus, vyriausybės veiksmus, karą ar nepaprastąją padėtį, teroro aktus, protestus, riaušes, pilietinį sąmyšį, gaisrą, sprogimą, potvynį, epidemiją, darbo ginčus (išskyrus susijusius su mūsų pačių darbo jėga), suvaržymus ar vėlavimus, turinčius įtakos mūsų pristatymo agentams, arba nesugebėjimą ar vėlavimą įsigyti Prekes.

10.2. Mūsų įsipareigojimai pagal Sutartį yra sustabdyti tol, kol tęsis Įvykis, mes pratęsime šių įsipareigojimų vykdymo laiką to laikotarpio metu. Mes imsimės pagrįstų veiksmų, kad Įvykis būtų baigtas arba būtų rastas sprendimas, kuriuo remiantis mūsų įsipareigojimai pagal šias Sąlygas galėtų būti vykdomi nepaisant Įvykio.

10.3 Jei laikinai sutrinka tiekimas ar pritrūksta pasiūlos (nesvarbu, ar tai įvyksta dėl įvykio), tiek jūs, tiek mes stengsimės sumažinti bet kokį neigiamą poveikį. Jei mums reikės normuoti ar paskirstyti turimas Prekių atsargas, tai padarysime sąžiningai, atsižvelgdami į aplinkybes. Jūs pripažįstate, kad tokiomis aplinkybėmis mes galime paskirstyti savo resursus komunalinėms paslaugoms ir avarinėms tarnyboms, kol Prekės nėra normuojamos ir paskirstomos kitiems klientams.

 1. Bendrosios nuostatos

11.1 Nuostatos, esančios 7, 8, 9 Sąlygose, galios ir pasibaigus Sutarčiai.

11.2 Kiekviena teisė ar teisių gynimo priemonė, kurią turime pagal Sutartį, neapriboja jokių kitų teisių ar teisių gynimo būdų, kuriuos galime turėti pagal Sutartį ar kitu būdu.

11.3. Jei kuris nors kompetentingas jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors Sąlyga yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ji tik iš dalies bus pašalinta iš likusių Sąlygų, o likusi tokios sąlygos dalis ir toliau bus vykdoma pilnu pajėgumu.

11.4 Jei kompetentingas jurisdikcijos teismas nusprendžia, kad Sąlyga negali būti pašalinta (visa ar dalis), tada susitariama, kad atitinkama Sąlyga bus pakeista teisėta, galiojančia, vykdytina ir pagrįsta nuostata, kuri yra kuo artimesnė, turinti tokį patį poveikį kaip ir pradinė Sąlyga.

11.5 Jei mes nesugebame ar vėluojame įgyvendinti bet kurią Sutarties nuostatą arba nereikalaujame, kad vykdytumėte bet kurį iš savo įsipareigojimų, tai nereiškia, kad mes atsisakėme bet kurios iš mūsų teisių pagal Sutartį ir kad jūs neprivalote laikytis savo įsipareigojimų. Bet koks mūsų atsisakymas dėl jūsų sutarties pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo pagal bet kurią jūsų Sutartį bus veiksmingas tik tuo atveju, jei bus pateiktas raštu, ir tai nebus laikoma bet kokio vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo atsisakymu ir jokiu būdu neturės įtakos kitoms Sutarties Sąlygoms.

11.6 Asmuo, kuris nėra Sutarties šalis, neturi jokių teisių pagal Sutartį ar su ja susijusių teisių (ir tai apima 1999 m. Sutarčių (trečiųjų šalių teisių) įstatymą).

11.7 Visoms Prekių (ir Paslaugų) teikimo sutartims Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje taikomi Estijos įstatymai ir jiems taikoma neišimtinė Estijos teismų jurisdikcija.

11.8 Išskyrus atvejus, kai Sąlygoje aiškiai numatyta kitaip, visi šalių pranešimai apie Sutartį, įskaitant visus pranešimus, kurie turi būti siunčiami ar gaunami pagal Sutartį, turi būti raštiški, išsiųsti į kitos šalies registruotą buveinę ir pasirašyti įgalioto atstovo. Pranešimai laikomi įteiktais pristatant rankiniu būdu, praėjus 48 valandoms po išsiuntimo, jei jie buvo išsiųsti paštu, ir po perdavimo, jei jie buvo išsiųsti el. paštu.

 1. Duomenų apsauga ir kreditų patikrinimai

12.1. Vertindami jūsų kredito paraišką, norėdami užkirsti kelią sukčiavimui, patikrinti jūsų tapatybę ir užkirsti kelią pinigų plovimui, mes galime paprašyti savo kredito informacinių partnerių (kadangi mes galime kartkartėmis įsitraukti) ir mūsų kreditų draudikų atlikti jūsų verslo kredito apžvalgą. Mes taip pat tokioms įmonėms galime atskleisti informaciją apie tai, kaip elgiatės su savo sąskaita. Šią informaciją kitos kredito įmonės gali naudoti priimdamos kredito sprendimus dėl jūsų verslo, jūsų ir žmonių, su kuriais esate finansiškai susiję, naudoti sukčiavimo, pinigų plovimo prevencijai ir, retkarčiais, skolininkų paieškai. Šiems tikslams naudojama informacija apims viešai prieinamą informaciją, pavyzdžiui, įmonių sąskaitas ir apskrities teismų sprendimus.

12.2 Mes galime jus patikrinti, jei esate asmuo, susijęs su verslo klientu, pvz., įmonės direktorius. Mes tai darome norėdami užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui, patikrinti jūsų tapatybę ir sąskaitos tvarkymo tikslais. Šiems tikslams naudojama informacija apims viešai prieinamą informaciją, tokią kaip rinkėjų sąrašas, apygardos teismų sprendimai, turtas, jūsų vardu įregistruotas viešuosiuose registruose, pavyzdžiui, žemės registre, bankroto orderiai ir turto susigrąžinimas. Mes neatliksime šių patikrinimų negavę išankstinio jūsų sutikimo.

12.3 Rinkodara: Mes galime naudoti jūsų pateiktą asmeninę informaciją, kad galėtumėte suteikti jums savo Prekes ir Paslaugas, taip pat galime ją naudoti informuodami jus laiškais, telefonu, SMS žinutėmis ir el. paštu apie akcijas, naujienas ir naujus produktus bei paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jus dominti. Jūsų informaciją šiam tikslui naudosime tik pagal galiojančius įstatymus. Daugiau informacijos apie mūsų metodus rasite mūsų svetainės privatumo politikos skyriuje.

 1. Mažmeninė prekyba

13.1 Šios Sąlygos (kartu su atitinkama Sutartimi, jei tokia yra) yra taikomos mažmeninėms prekėms, kurios teikiamos tik verslo klientams.

Kas mes esame

Mūsų svetainės adresas: https://mentum.eu

Kokius asmens duomenis mes renkame ir kodėl

Komentarai

Kai lankytojai palieka komentarus svetainėje, mes renkame duomenis, nurodytus komentarų formoje, taip pat lankytojo IP adresą ir naršyklės vartotojo programos eilutę, kuris padeda aptikti šlamštą.

Anonimiška eilutė, sukurta iš jūsų el. pašto adreso (taip pat vadinama grotažyme), gali būti pateikta „Gravatar“ tarnybai, kad pamatytumėte, ar jūs ją naudojate. „Gravatar“ paslaugos privatumo politiką galite rasti čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus jūsų komentarą, jūsų profilio nuotrauka yra matoma viešai su jūsų komentaru.

Laikmenos

Jei keliate nuotraukas į svetainę, turėtumėte vengti vaizdų su įterptais vietos duomenimis (EXIF GPS). Svetainės lankytojai gali atsisiųsti nuotraukas iš svetainės ir gauti vietos duomenis.

Slapukai

Jei paliekate komentarą mūsų svetainėje, galite pasirinkti išsaugoti savo vardą, el. pašto adresą ir svetainę slapukuose. Tai yra jūsų patogumui, kad jums nereikėtų vėl pildyti savo duomenų, kai paliekate kitą komentarą. Šie slapukai galios vienerius metus.

Jei lankysitės mūsų prisijungimo puslapyje, sukursime laikiną slapuką, kad nustatytume, ar jūsų naršyklė leidžia slapukus. Šiame slapuke nėra asmeninių duomenų ir jis pašalinamas uždarius naršyklę.

Kai prisijungsite, mes taip pat sukursime kelis slapukus, kad išsaugotume jūsų prisijungimo informaciją ir pasirinkimus ekrane. Prisijungimo slapukai išlieka dvi dienas, o ekrano parinkčių slapukai – metus. Jei pasirinksite „Prisiminti mane“, jūsų prisijungimo duomenys išliks dvi savaites. Jei atsijungsite nuo savo paskyros, prisijungimo slapukai bus pašalinti.

Jei redaguosite ar paskelbsite straipsnį, jūsų naršyklėje bus išsaugotas papildomas slapukas. Šiame slapuke nėra asmens duomenų ir jis tiesiog nurodo ką tik redaguoto straipsnio įrašo ID. Jis baigia galioti po 1 dienos.

Įterptasis turinys iš kitų svetainių

Šios svetainės straipsniuose gali būti įterpto turinio (pvz., vaizdo įrašų, paveikslėlių, straipsnių ir kt.). Įterptasis turinys iš kitų svetainių atrodo taip pat, lyg lankytojas būtų aplankęs kitą svetainę.

Šios svetainės gali rinkti duomenis apie jus, naudoti slapukus, įterpti papildomą trečiųjų šalių stebėjimą ir stebėti jūsų sąveiką su įterptu turiniu, jei turite paskyrą ir esate prisijungę prie tos svetainės.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis

Jei paliksite komentarą, komentaras ir jo metaduomenys bus saugomi neribotą laiką. Taip mes galime automatiškai atpažinti ir patvirtinti visus tolesnius komentarus, užuot laikę juos moderavimo eilėje.

Mes taip pat saugome vartotojų, kurie užsiregistruoja mūsų svetainėje (jei tokių yra), asmeninę informaciją, kurią jie pateikia savo naudotojo profilyje. Visi naudotojai gali bet kada matyti, redaguoti ar ištrinti savo asmeninę informaciją (negali pakeisti tik savo naudotojo vardo). Svetainės administratoriai taip pat gali matyti ir redaguoti tą informaciją.

Kokias teises turite į savo duomenis

Jei turite paskyrą šioje svetainėje arba palikote komentarų, galite paprašyti gauti eksportuojamą asmens duomenų, kuriuos turime apie jus, failą, įskaitant visus duomenis, kuriuos mums pateikėte. Taip pat galite paprašyti, kad ištrintume visus jūsų turimus asmens duomenis. Tai neapima jokių duomenų, kuriuos privalome saugoti administraciniais, teisiniais ar saugumo tikslais.

Kur mes siunčiame jūsų duomenis

Lankytojų komentarus galima patikrinti naudojant automatinę šlamšto aptikimo paslaugą.