NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

“Mentum” AS – oficiālais Castrol automobiļu, rūpniecības un kuģniecības eļļu un smērvielu izplatītājs un pārstāvis Igaunijā, Latvijā un Lietuvā kopš 2007. gada.

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (“Nosacījumi”) KOMERCKLIENTIEM ir Līguma pamats, kas noteiks mūsu darījumus ar jums. Tie attiecas uz Preču (un Pakalpojumu) piegādi Komercklientiem (kā noteikts Nosacījumos). Šo Nosacījumu jaunāko versiju jebkurā laikā var iegūt mūsu mājaslapā (www.mentum.eu) vai sazinoties ar mūsu vietējo pārstāvi. Ja mēs veicam būtiskas izmaiņas šajos noteikumos, tie tiks atzīmēti mūsu mājaslapā un paziņoti mūsu rakstiskajās piezīmēs Komercklientiem.

 1. Definīcijas un skaidrojumi

1.1. Ja vien konteksts nenosaka citādi, uz Nosacījumiem attiecas šādas definīcijas: “jūs”, “jums” vai “jūsu” – persona, uzņēmums vai cita veida organizācija, kas noslēdz Līgumu par Preču (un Pakalpojumu) iegādi no mums (un kas ir Komercklients);

“mēs”, “mums” vai “mūsu”: “Mentum” AS (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 11922547) Mustamäe tee 4 Tallina, Harjumaa, 10621, Igaunija, vai “Mentum” AS Lietuvas filiāle (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 302644210) Mituvos g. 5-13, LT-50132, Kauņa, Lietuva, vai “Mentum” AS Latvijas filiāle (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40103294913) Rīga, Katlakalna iela 11C, LV-1073, Latvija, kas jums piegādā Preces (un/vai Pakalpojumus) saskaņā ar Līgumu;

“Papildu maksa”: jebkura vai jebkuras (attiecīgajā gadījumā) mazās kravas prēmijas, kavējumu naudas, prioritārās maksas, karšu maksājumu apstrādes komisijas maksas vai neveiksmīgas piegādes maksas, kā aprakstīts Nosacījumu 6.2.–6.6. punktā;

“Komercklients”: jebkurš klients, kas pasūta vai saņem Preces (un Pakalpojumus) un kas nodarbojas ar tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesionālo darbību;

“Maksa”: nozīme ir noteikta Nosacījumu 6.1. punktā;

“Nosacījumi”: apzīmē šos pārdošanas Noteikumus un nosacījumus;

“Līgums”: līgums, saskaņā ar kuru mēs jums piegādāsim Preces (un Pakalpojumus) saskaņā ar Nosacījumiem un visiem Attiecīgajiem nolīgumiem;

“Preces”: visas preces, kuras mēs Līgumā vienojamies jums piegādāt;

“Laba nozares prakse”: augsta līmeņa prasmes un rīcība, kādu pamatoti varētu sagaidīt no pienācīgi kvalificētas un pieredzējušas personas, kurai ir zināšanas attiecīgajā jomā, tostarp tādu preču izmantošanā, kuras ir tādas pašas vai līdzīgas Precēm;

“Maksātnespējīgs”: jūs nespējat samaksāt parādus, kad ir iestājies maksāšanas termiņš, vai arī uz jums attiecas jebkura maksātnespējas procedūra (piemēram, bez ierobežojumiem, maksātnespējas process, likvidācija, administrēšana, brīvprātīgā vienošanās (ieskaitot moratoriju) un bankrots) vai jebkurš pieteikums vai priekšlikums maksātnespējas procedūrai;

“Attiecīgais nolīgums”: papildu noteikumi, nosacījumi un/vai precizējumi, kas attiecas uz Līgumu atbilstoši Nosacījumu 2.2. punktam vai saskaņā ar atsevišķu nolīgumu, kuru esam noslēguši ar jums (un kurā ir iekļauti šie Nosacījumi ar atsauci);

“Mazumtirdzniecības piegāde” attiecas uz Preču piegādi un/vai Pakalpojumiem, ko mēs piegādājam darbnīcai; un “Pakalpojumi” nozīmē: (i) Preces, ko jums piegādājam mēs (vai trešās personās mūsu vārdā); (ii) Preču nodrošināšana saņemšanai; un/vai (iii) citi Pakalpojumi, par kuriem mēs varam vienoties Līgumā, lai tos laiku pa laikam jums sniegtu.

1.2. Šajos Nosacījumos: atsauces uz vienskaitli ietver daudzskaitli un otrādi; atsauce uz vienu dzimumu attiecas uz jebkuru dzimumu; atsauce uz statūtiem vai normatīvajiem aktiem attiecas uz tiem, kas šobrīd ir spēkā, un ietver visus grozījumus, pagarinājumus, piemērošanu vai atkārtotu pieņemšanu un visus pakārtotos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar tiem; virsraksti neietekmē šo Nosacījumu skaidrojumus; un jēdzienu “ieskaitot” skaidro, nenorādot ierobežojumus (un attiecīgi jāskaidro arī vārda “ieskaitot” varianti).

 1. Noteikumu piemērošana un līguma noslēgšanas process

2.1. Nosacījumu 2.2. un 2.3. punkts attiecas uz visiem Līgumiem un nosaka visus nolīgumus starp jums un mums, izslēdzot visus citus noteikumus un nosacījumus. Jebkuri jūsu izvirzītie noteikumi vai nosacījumi (neatkarīgi no tā, vai tie ir atbalstīti, īstenoti vai iekļauti jūsu pirkuma pasūtījumā (-os), vai ir iekļauti citos dokumentos) nav daļa no Līguma, un jebkurš jūsu mēģinājums izslēgt, mainīt vai ierobežot šos Nosacījumus nav spēkā. Pārliecinieties, ka jūs izlasījāt un izprotat šos Nosacījumus, jo tie regulēs jūsu darījumus ar mums, tiklīdz kā tiks izveidots Līgums, kā norādīts zemāk.

2.2. Jebkādas izmaiņas šajos Nosacījumos un jebkādi paziņojumi par Precēm un/vai Pakalpojumiem nav spēkā un neveido Līguma daļu, ja vien mēs ar kāda mūsu pilnvarotā darbinieka starpniecību par to nevienojamies rakstiski. Ja jums ir kādas īpašas prasības, tās ir jāpaziņo brīdī, kad veicat pasūtījumu, un ja (pēc mūsu ieskatiem) mēs piekrītam izpildīt šīs prasības, mēs jums sniegsim rakstisku apstiprinājumu.

2.3. Ja mēs esam noslēguši ar jums Attiecīgo nolīgumu (kā tas parasti būs attiecībā uz jebkuru Mazumtirdzniecības piegādi) un ja pastāv pretrunas starp Attiecīgā nolīguma noteikumiem (tostarp cenu noteikšanas noteikumiem) un šiem Nosacījumiem, piemēro Attiecīgā nolīguma noteikumus.

 1. Apraksts

3.1. Preču (un Pakalpojumu) apraksts ir tāds, kā norādīts mūsu izcenojumu un/vai piegādes dokumentos. Ja jums ir jebkādi vispārīgi komentāri vai jautājumi par Precēm (un/vai Pakalpojumiem), veicot pasūtījumu, tie ir jāuzdod mums rakstiski (jebkura atbilde, ko mēs varētu sniegt uz šādiem jautājumiem, tiks sniegta tikai balstoties uz mūsu zināšanām).

3.2. Mēs varam jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma: (i) mainīt jebkuru reklāmas vai produktu informācijas materiālu, kas minēts Nosacījumu 3.1. punktā; (ii) veikt izmaiņas Preču specifikācijā, kuras, mūsuprāt, ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību jebkurām piemērojamām drošības vai likumā noteiktajām prasībām; un/vai (iii) veikt nelielas izmaiņas Preču specifikācijā, kuras mēs uzskatām par nepieciešamām vai vēlamām (un kurām nevajadzētu radīt negatīvu ietekmi uz Preču veiktspēju).

 1. Piegāde

4.1. Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, Preces tiks piegādātas uz jūsu telpām vai (ja atšķiras) uz adresi, kuru norādījāt piegādei pasūtīšanas laikā.

4.2. Preču piegāde (un Pakalpojumu izpilde) tiks uzskatīta par notikušu šādos gadījumos:

(a) Precēm, kas tiek piegādātas bez taras ar autotransportu, kad izkraušana notiek no glabāšanas tvertnes, konteinera, trauka vai uzpildes līnijas (atkarībā no konkrētā gadījuma) ar šļūtenes savienojumu, ko esat nodrošinājis saņemšanai;

(b) Precēm, kas piegādātas mucās, iepakojumos vai kādā citā formā, kad Preces tiek izkrautas no piegādes transportlīdzekļa (vai tajā brīdī, kad jūs saņemat Preces); vai

(c) Precēm, kuras esat saņēmis no mums, kad attiecīgās Preces tiek izlaistas cauri mūsu uzpildīšanas iekārtas skaitītājam.

4.3. Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai Preces piegādātu datumā, kas norādīts piedāvājuma izsniegšanas laikā, vai, ja tāds nav norādīts, saprātīgā laika posmā. Tomēr jebkurš piegādes datums ir tikai aptuvens, un mēs nevaram garantēt, ka Preces tiks piegādātas noteiktā datumā vai laikā.

4.4. Attiecībā uz katru Preču piegādi jums:

(a) jānodrošina, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi katras piegādes drošai saņemšanai, tostarp (bez ierobežojuma) nodrošinot atbilstošu aprīkojumu piegādes saņemšanai, nodrošinot brīvu un pieejamu piekļuvi uzglabāšanas telpām (ņemot vērā, ka piegādes transportlīdzekļi ir lielāki un smagāki nekā privātie automobiļi), kā arī nodrošinot pietiekamas uzglabāšanas ietilpības pieejamību, kas ir droša un piemērota Precēm, t.i., satur skaidrus marķējumus ar produkta nosaukumiem (kategorijām), drošas darbspējas un identifikācijas numuru, drošus līdzekļus, lai pirms piegādes un tās laikā būtu iespējams pārbaudīt tilpnes tilpumu atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem;

(b) ir aizliegts uzrāpties uz mūsu transportlīdzekļa, kuru mēs (vai mūsu vārdā) izmantojam Preču piegādei, pretējā gadījumā mēs varam pārtraukt attiecīgo preču piegādi;

(c) jānorāda mums pareizs uzpildīšanas punkts tvertnēm (un ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par jūsu tvertnes (-ņu) iemērkšanu, pārbaudi vai testēšanu);

(d) jāpārbauda (cik vien tas ir praktiski iespējams) Preces, lai pārliecinātos, ka tās atbilst Līgumam, un jānodrošina, ka jūsu pilnvarotais pārstāvis paraksta pavadzīmi (vai līdzvērtīgu dokumentāciju, ko iesniedz mūsu piegādes aģents), lai apstiprinātu, ka Preces atbilst pasūtījumam un ir nebojātas;

(e) jāuzdod jautājumus par uzglabāšanas vietu un/vai tvertnes drošību vai piemērotību pirms piegādes uzsākšanas (nodrošinot, ka aprīkojums, kas nav darba kārtībā, ir skaidri marķēts un noslēgts);

(f) jebkurā gadījumā jārīkojas saprātīgi un ar pienācīgu rūpību un piesardzību attiecībā uz Precēm, ņemot vērā, ka pastāv veselības un drošības riski, kas ir raksturīgi šo Preču saņemšanai un uzglabāšanai un kas nepiemērotas rīcības dēļ var būt bīstami. Ja jūs saņemat Preces no mums, jums ir jāpārliecinās, ka ievērojat kārtību un procedūras attiecībā uz piekļuvi mūsu telpām un darbību veikšanu tajās.

4.5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, piegādājot jums Preces, ir svarīgi (jūsu un mūsu piegādes veicošo darbinieku drošībai) zināt un ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus attiecībā uz veselības aizsardzību, un apzināties drošības riskus, kas saistīti ar šādām precēm. Ja neesat pārliecināti par iepriekšminētajām saistībām attiecībā uz Preču drošu uzglabāšanu un saņemšanu, tad jūs esat atbildīgi par šo problēmu izteikšanu pašvaldības veselības un drošības nodaļā, kas jums izsniegs nepieciešamo informāciju. Ja mēs uzskatām, ka Preču piegāde jums ir nedroša, mēs varam pārtraukt attiecīgo piegādi, līdz esam pārliecināti (rīkojoties saprātīgi), ka mums būtu droši turpināt piegādi.

4.6. Mēs reģistrēsim jums piegādāto Preču (un sniegto Pakalpojumu) piegādes un/vai izpildes datumu, daudzumu un aprakstu, un, ja nav pierādījumu par pretējo, šāda uzskaite tiks uzskatīta par pārliecinošu pierādījumu piegādes datumam un piegādāto preču (un sniegto Pakalpojumu) apjomam un veidam. Ja uzskatāt, ka informācija, kuru esam reģistrējuši un kas ir norādīta jūsu piegādes paziņojumā vai rēķinā, ir nepareiza, jums ir jāpaziņo mums rakstiski, sniedzot pilnīgu informāciju par visiem apstrīdētajiem apstākļiem, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, un jebkurā gadījumā 7 dienu laikā pēc attiecīgās pavadzīmes vai rēķina saņemšanas.

4.7. Mēs izrakstīsim jums rēķinu par piegādāto Preču apjomu (kā noteikts saskaņā ar Nosacījumu 4.6. punktu), ja vien mēs (bez jūsu iepriekšējas piekrišanas) nepiegādāsim vairāk Preču nekā ir pasūtītais apjoms. Mēs vienmēr centīsimies piegādāt norunāto Preču daudzumu, bet, ja mēs to nespējam (piemēram, ja piegādes laikā konstatējam, ka: mēs nevaram droši piekļūt tvertnei; mēs uzskatām, ka tvertne ir nedroša; vai jūsu rezervuārā ir mazāk vietas nekā pasūtītajam Preču tilpumam), un jūs esat iepriekš samaksājuši par pasūtītajām Precēm, tad mēs jums atmaksāsim summu, kas atspoguļo zemāko faktiski piegādāto Preču apjomu (tomēr, ja vien pasūtītā apjoma nepiegādāšanu nav izraisījusi mūsu saistību neizpilde, jebkuru Prioritāru maksu vai citu (-as) noteiktu (-as) izsaukuma maksu (-as) piemēro, kā norādīts izcenojumā, jo tā tiek iekasēta par piegādi). Lai izvairītos no pārpratumiem, gadījumos, kad ir nepieciešama otrā piegāde sākotnējā pasūtījuma izpildīšanai, var būt jāmaksā Prioritārā maksa (ja ir pieprasīta steidzama piegāde saskaņā ar Nosacījumu 6.4. punktu), ja vien pasūtītā apjoma nepiegādāšana sākotnējā piegādes reizē nav notikusi mūsu saistību neizpildes dēļ.

4.8. Ja kāda iemesla dēļ (izņemot šo Nosacījumu neievērošanu) (i) jūs nepieņemat nevienas Preces piegādi, kad tās ir gatavas piegādei; (ii) jūs nepaņemat Preces, kad tās ir gatavas savākšanai; (iii) jūs vēlaties aizkavēt piegādi, vai (iv) mēs nevaram piegādāt Preces jūsu rīcības vai bezdarbības dēļ:

(a) mums nav atbildības pret jums par novēlotu piegādi;

(b) mēs varam uzglabāt Preces līdz faktiskajai piegādei, un jums būs jāmaksā saprātīga summa par visām saistītajām izmaksām un izdevumiem (ieskaitot uzglabāšanas, apdrošināšanas un atkārtotas piegādes izmaksas), kas mums varētu rasties; un/vai

(c) mēs varam piegādāt attiecīgās Preces citam klientam, kas var nozīmēt, ka mūsu iespējas pēc tam piegādāt jums aizvietotāju Preces var kavēties.

4.9. Ja jūs pamanāt, ka jums ir piegādātas nepareizas vai nepilnīgas Preces, jums nekavējoties jāpārtrauc šo Preču lietošana un pēc iespējas ātrāk jāpaziņo mums par tām. Mēs sazināsimies ar jums, lai vienotos par Preču savākšanu vai alternatīva, saskaņota risinājuma panākšanu, kas atbilst dotajiem apstākļiem.

4.10. Pēc tam, kad esam saņēmuši paziņojumu no jums saskaņā ar Nosacījumu 4.9. punktu, mēs vai nu (i) izņemsim attiecīgās Preces un aizstāsim tās ar pareizajām Precēm, vai (ii) izsniegsim jums parādzīmi vai naudas atmaksu par attiecīgajām Precēm, piemērojot vienības cenu. Mēs noteiksim, kuru variantu izmantosim, un mūsu atbildība pret jums attiecībā uz šo Līgumu aprobežosies ar mūsu izvēlēto iespēju.

 1. Risks un īpašumtiesības

5.1. Jūs esat atbildīgs par Precēm no piegādes brīža. Īpašumtiesības uz Precēm tiek nodotas jums, kad mēs saņemam (skaidrā naudā vai likvīdos maksāšanas līdzekļos) maksājumu pilnā apmērā no visām summām, kas jāmaksā par Precēm.

5.2. Līdz brīdim, kad tiek nodotas preču īpašumtiesības, jums ir pienākums:

(a) uzglabāt Preces (uz sava rēķina) saskaņā ar šiem Nosacījumiem, Labu nozares praksi un visiem piemērojamajiem likumiem un noteikumiem;

(b) neiznīcināt, nesabojāt un neaizsegt nevienu identifikācijas zīmi vai iepakojumu uz Precēm vai saistībā ar tām;

(c) uzturēt Preces apmierinošā stāvoklī, uzturēt tās apdrošinātas mūsu vārdā par pilnu cenu pret visiem riskiem, attiecībā uz kuriem piesardzīgs īpašnieks tās apdrošinātu un pēc pieprasījuma iesniegt mums apdrošināšanas polises kopiju; un

 1. d) pēc pieprasījuma nekavējoties piegādāt mums Preces.

5.3. Jūs drīkstat pārdot Preces tālāk, pirms jums ir nodotas īpašumtiesības, ja šāda pārdošana ir attiecīgo Preču pārdošana jūsu vārdā par pilnu tirgus vērtību, veicot darījumus kā galvenajam uzņēmumam jūsu uzņēmuma parastās darbības gaitā.

5.4. Jūsu tiesības uz Preču valdījumu nekavējoties izbeidzas, ja:

(a) jūs kļūstat maksātnespējīgs;

(b) jūs pakļaujaties vai ļaujat par savu īpašumu iekasēt vai pret to saņemt jebkādu izpildi (juridisku vai taisnīgu);

(c) jūs apturat, pārtraucat vai draudat izbeigt visu vai būtībā visu uzņēmējdarbību; vai

(d) attiecībā uz jums tiek veikta jebkura darbība vai procedūra jebkurā jurisdikcijā, kurai jūs esat pakļauts un kurai ir līdzīga vai līdzvērtīga iedarbība kā jebkuram no iepriekš minētajiem gadījumiem, un jums ir nekavējoties jāziņo mums, ja rodas kāds no šo Nosacījumu 5.4. punktā minētajiem notikumiem (arī par to iespējamību).

5.5. Mēs esam tiesīgi atgūt maksu par Precēm saskaņā ar šiem Nosacījumiem, neatkarīgi no tā, ka īpašumtiesības uz Precēm jums tajā laikā nav nodotas.

5.6. Ar šo jūs piešķirat mums, mūsu aģentiem un darbiniekiem neatsaucamu atļauju jebkurā laikā piekļūt un iekļūt jebkurās telpās, kurās ir jāpiegādā Preces un kur Preces var tikt uzglabātas, lai tās pārbaudītu vai (ja jūsu tiesības uz valdījumu ir beigušās) lai tās atgūtu.

5.7. Ja kāds no notikumiem, kas minēts Nosacījumu 5.4. punktā, notiek pirms Preču nodošanas jums, vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka notiks kāds no šiem notikumiem, un mēs attiecīgi paziņojam, ka Preces, kas paliek jūsu rīcībā, jūs piegādāsiet mums pēc pieprasījuma un/vai mēs drīkstēsim izmantot savas tiesības saskaņā ar Nosacījumu 5.6. punktu.

5.8. Ja mēs atsavinām Preces vai jūs izsniedzat mums Preces saskaņā ar šiem Nosacījumiem, Līgums (-i) attiecībā uz šīm Precēm tiek izbeigts (-i).

 1. Maksas

6.1. Ja vien rakstiski nevienojas citādi (tostarp saskaņā ar jebkuru Attiecīgo nolīgumu) un ievērojot pārējos šo Nosacījumu 6. punkta noteikumus, summa, ko mēs jums iekasēsim par mūsu sniegtajām Precēm (un Pakalpojumiem) (“Maksa”), ir cena, kas norādīta mūsu izcenojumā vai ko mēs citādi jums sniedzam saskaņā ar Nosacījumu 2. punktu. Maksa neietver iespējamās papildu maksas, kas var tikt piemērotas.

6.2. Mazas kravas prēmija: viens faktors, ko izmantojam, aprēķinot vienības cenu, ir pasūtīto Preču apjoms. Mums ir jāmaksā par katra pasūtījuma izpildi un Pakalpojumu sniegšanu, un, ja mēs nevaram piegādāt jūsu pasūtīto apjomu jūsu darbības vai bezdarbības dēļ (piemēram, mēs konstatējam, ka jūsu noliktavās nav pietiekami daudz vietas, lai saņemtu pasūtīto apjomu), mēs varam (pēc mūsu izvēles) iekļaut papildu maksu, kas noteikta saprātīgā līmenī, lai segtu mūsu izmaksas, šo maksu norādot jūsu rēķinā kā “Mazas kravas prēmija”.

6.3. Kavējuma nauda: ja jūs nesamaksājat jebkuru Maksu saskaņā ar Nosacījumu 7.1. punktā noteikto grafiku, jūs kompensējat izmaksas, kas mums pamatoti radušās sakarā ar maksājumu noteikumu neievērošanu, pieprasot samaksāt kavējuma naudu. Kavējuma nauda būs saprātīga summa, kas atspoguļo mūsu izmaksas, un mēs šo maksu varam piemērot automātiski, ja laikā nesamaksāsiet attiecīgo Maksu.

6.4. Prioritārā maksa: ja jums ir nepieciešama steidzama Preču piegāde, jūs varat pieprasīt, lai mēs veicam prioritāru nepieciešamo Preču piegādi. Ja mēs vēlamies un spējam nodrošināt prioritāru piegādi, mēs darīsim visu iespējamo, lai piegāde notiktu līdz saskaņotajam piegādes datumam. Par šo Pakalpojumu jums jāmaksā (papildus Maksām) attiecīgā Prioritārā maksa, kuras izcenojums tiek paziņots (un kuru jūs pieņemat) brīdī, kad veicat pasūtījumu steidzamai piegādei. Ja mēs nevaram veikt piegādi līdz norunātajam piegādes datumam, no jums netiks iekasēta Prioritārā maksa (vai arī tā tiks atmaksāta, ja tika iekasēta iepriekš).

6.5. Karšu maksājumu apstrādes komisijas maksas: Ja izvēlaties maksāt jebkuru Maksu, izmantojot kredītkarti, mēs paturam tiesības iekasēt saprātīgu komisijas maksu par karšu maksājumu apstrādi (kā norādīts jūsu maksājuma rēķinā), lai segtu mūsu izmaksas un komisijas maksu, ko mums uzliek kredītkaršu kompānijas. Jebkura kredītkaršu komisijas maksa tiks jums paskaidrota pasūtījuma veikšanas laikā. Karšu maksājumu apstrādes komisijas maksa netiek piemērota maksājumiem, kas veikti ar debetkarti.

6.6. Neveiksmīgas piegādes maksa: ja mēs nevaram pabeigt pasūtīto Preču piegādi jūsu saistību nepildīšanas dēļ (tostarp gadījumos, kad jūs neatsaucat pasūtījumu pēc preču piegādes no alternatīva piegādātāja), mēs pēc savas izvēles varam pieprasīt “Neveiksmīgas piegādes maksu”, kas būs saprātīgs izmaksu atspoguļojums par centieniem izpildīt jūsu pasūtījumu.

 1. Maksājums

7.1. Ja vien jums nav paziņots citādi, jūs apmaksājat katru rēķinu (Maksu un jebkādas papildu maksas) 30 dienu laikā pēc rēķina sastādīšanas datuma. Tomēr mēs varam pieprasīt, lai jūs samaksātu Maksas avansā brīdī, kad veicat attiecīgo pasūtījumu (un visas papildu maksas saskaņā ar šajā Nosacījumā noteiktajiem maksājumu noteikumiem).

7.2. Ja mēs pieprasām (papildu) nodrošinājumu no jums saistībā ar jūsu pienākumu izpildi saskaņā ar jebkuru Līgumu vai kāda cita iemesla dēļ, ko mēs uzskatām par saprātīgu, jūs darīsiet visu iespējamo, lai apmierinātu jebkuru papildu nodrošinājumu (ieskaitot trešās personas galvojumu).

7.3. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu saskaņā ar Līgumu tikai tad, kad no jums ir saņemta skaidra nauda vai likvīdie maksāšanas līdzekļi. Visas summas, kas maksājamas saskaņā ar Līgumu, ir jāmaksā uzreiz pēc Līguma izbeigšanas.

7.4. Visi maksājumi, kas jāveic saskaņā ar Līgumu, jāveic pilnā apmērā bez jebkādiem atskaitījumiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir kompensācijas, pretprasības, atlaides, cenu samazinājumi u.c. (izņemot gadījumus, kad to prasa tiesas nolēmums).

7.5. Neierobežojot citas mūsu tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja jūs laikus nesamaksājat (un/vai ja izpildās kāds no Nosacījumu 5.4. punktā minētajiem notikumiem), mēs varam īstenot visas vai kādu no šīm darbībām:

(a) atcelt vai apturēt Līgumu (un visus citus ar jums noslēgtos Līgumus) un/vai visus nenokārtotos cenu piedāvājumus;

(b) atcelt visas atlaides, kuras mēs jums iepriekš piedāvājām saskaņā ar Līgumu;

(c) bez brīdinājuma apturēt vai atcelt Preču piegādi (un/vai Pakalpojumu izpildi) saskaņā ar Līgumu un jebkuru citu Līgumu, līdz jūs pilnībā apmaksājat nesamaksātās summas; un/vai

 1. d) iekasēt procentus par nesamaksāto summu, kas tiek aprēķināti katru dienu no maksājuma termiņa līdz faktiskā maksājuma datumam. Jums jāmaksā šie procenti kopā ar nokavēto summu. Procentu likmi nosaka saskaņā ar 1998. gada Likumu par komerciālā parāda (procentu) nomaksu.
 2. Jūsu atbildība pret mums

8.1. Jums ir jāmaksā (pēc rakstiska pieprasījuma) un jāatlīdzina mums visi pamatotie izdevumi, izmaksas un/vai zaudējumi (ieskaitot jebkādus tiešus, netiešus vai izrietošus zaudējumus, peļņas vai reputācijas zaudējumus, īpašuma bojājumus, iespējas zaudēšanu izmantot resursus citur un juridiskās izmaksas), kas rodas saistībā ar jūsu krāpnieciskajām darbībām, nolaidību vai Līguma būtisku pārkāpumu.

 1. Garantijas

9.1. Mēs garantējam, ka Preces piegādes brīdī ir bez būtiskiem defektiem, un, ja rakstiski nav panākta cita vienošanās, mēs nesniedzam nekādu citu garantiju attiecībā uz Precēm vai Pakalpojumiem, un visas garantijas, nosacījumi un citi noteikumi, kas noteikti nolikumos vai likumos, ir likumā atļautajā apjomā un nav iekļauti Līgumā.

9.2. Neaprobežojoties ar Nosacījumu 9.3. un 9.4. punktiem, ja attiecīgās Preces neatbilst 9.1. punktā minētajai garantijai, mēs pēc izvēles aizvietojam šādas Preces vai izdodam parādzīmi, vai izsniedzam naudas atmaksu, balstoties uz vienības cenu (ar PVN), ja jūs sniedzat mums: (i) rakstisku paziņojumu par jebkuru iespējamu garantijas pārkāpumu vienas nedēļas laikā no brīža, kad jūs atklājāt vai jums vajadzēja atklāt šādu pārkāpumu; un (ii) pamatotu iespēju pēc paziņojuma saņemšanas pārbaudīt attiecīgās Preces.

9.3. Nosacījumu 9.1. punktā minētās garantijas neattiecas uz defektiem, kas rodas jūsu (vai jebkuras trešās puses) nolaidības dēļ, neievērojot mūsu norādījumus par Preču glabāšanu vai lietošanu (tikai Komercklientiem) saskaņā ar Labu nozares praksi, vai ja turpināt lietot Preces pēc tam, kad esat identificējuši ar tām saistītās problēmas, kā arī ja jūs maināt, pārveidojat vai mēģināt novērst Preču defektus bez mūsu iepriekšējas piekrišanas vai neievērojat Labu nozares praksi, izmantojot Preces.

9.4. Ja mēs izpildām savas saistības saskaņā ar Nosacījumu 9.2. punktu, mums nav nekādas citas atbildības pret jums attiecībā uz šīm Precēm.

9.5. Šie Nosacījumi attiecas vienādi uz visām aizvietotāju Precēm, kuras mēs jums piegādājam saskaņā ar Nosacījumu 9.2. punktu.

 1. Notikumi ārpus jebkādas kontroles

10.1. Notikums ietver jebkuru darbību, notikumu, kas īstenosies vai neīstenosies, nolaidību vai nelaimes gadījumu, ko mēs nevaram pamatoti kontrolēt, un jo īpaši (bez ierobežojumiem) ietver: dabas katastrofas, valdības lēmumus, karu vai ārkārtas stāvokli, terora aktus, protestus, nekārtības, civilos nemierus, ugunsgrēkus, sprādzienus, plūdus, epidēmijas, strīdus starp darba devējiem un darbiniekiem (kas nav saistīti ar mūsu pašu darbaspēku) vai ierobežojumus un kavējumus, kas ietekmē mūsu piegādes aģentus, vai nespēja iegūt Preces.

10.2. Mūsu saistības saskaņā ar Līgumu tiek apturētas uz laiku, kamēr turpinās Notikums, un tiks piemērots laika pagarinājums, kas vienāds ar Notikuma ilgumu, lai izpildītu saistības. Mēs veiksim saprātīgas darbības, lai Notikumu izbeigtu vai atrastu risinājumu, ar kura palīdzību mūsu saistības saskaņā ar šiem Nosacījumiem var tikt izpildītas, neatkarīgi no Notikuma.

10.3. Ja mums rodas īslaicīgi piegādes traucējumi vai preču trūkumi (neatkarīgi no tā, vai Notikums ir noticis), tad gan jūs, gan mēs izmantosim savus spēkus saprāta robežās, lai līdz minimumam samazinātu jebkādu nelabvēlīgu ietekmi. Ja mums ir nepieciešams normēt vai sadalīt pieejamos Preču krājumus, mēs to darīsim godīgi, ņemot vērā apstākļus. Jūs atzīstat, ka šādos apstākļos mēs varam piešķirt resursus komunālo pakalpojumu un avārijas dienestiem, pirms Preces tiek normētas un iedalītas citiem klientiem.

 1. Vispārīgi

11.1. Nosacījumu 7., 8., 9. punktos minētie noteikumi paliek spēkā pēc tam, kad Līgums ir izbeigts.

11.2. Visas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas mums ir saskaņā ar Līgumu, neaprobežojas ar citām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas mums var būt gan Līgumā, gan citādi.

11.3. Ja kādas kompetentās jurisdikcijas tiesa konstatē, ka kāds Nosacījums ir nelikumīgs, spēkā neesošs vai jebkurā mērā nepiemērojams, šis Nosacījums tikai noteiktajās robežās tiek izslēgts no pārējiem Nosacījumiem, bet atlikušie Nosacījumi paliek spēkā.

11.4. Ja kompetentās jurisdikcijas tiesa nolemj, ka Nosacījumu nevar (pilnībā vai daļēji) izslēgt, tad tiek panākta vienošanās, ka attiecīgais Nosacījums tiek aizstāts ar likumīgu, derīgu, izpildāmu un pamatotu Nosacījumu, ar kuru pēc iespējas tiek panākta tāda pati nozīme kā sākotnējam Nosacījumam.

11.5. Ja mēs neizpildām Līguma noteikumus vai kavējam to izpildi, vai arī neuzstājam, lai jūs izpildāt kādu no pienākumiem, tas nenozīmē, ka mēs esam atteikušies no savām tiesībām saskaņā ar Līgumu un ka jums nav jāpilda savas saistības. Jebkurš atbrīvojums no jebkura Līguma noteikuma pārkāpuma vai saistību nepildīšanas ir spēkā tikai tad, ja tas ir iesniegts rakstiski, un tas nav uzskatāms par atbrīvojumu no jebkāda turpmāka pārkāpuma vai saistību neizpildes un nekādā veidā neietekmē citus Līguma noteikumus.

11.6. Personai, kas nav Līguma puse, nav tiesību saskaņā ar Līgumu vai saistībā ar to (un tas attiecas arī uz 1999. gada Likumu par līgumiem (trešo personu tiesības)).

11.7. Visus Preču piegādes (un Pakalpojumu sniegšanas) Līgumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā regulē Igaunijas likumi, un uz tiem attiecas Igaunijas tiesu neizņēmuma jurisdikcija.

11.8. Ja vien Nosacījumā nav skaidri noteikts citādi, visai saziņai starp pusēm saistībā ar Līgumu, ieskaitot paziņojumus, kas jānosūta vai jāsaņem saskaņā ar Līgumu, jābūt rakstiskai, nosūtot uz otras puses juridisko adresi un parakstot pilnvarotam pārstāvim. Paziņojumus uzskata par izsniegtiem piegādes laikā, ja tie ir piegādāti personiski, 48 stundas pēc nosūtīšanas pa pastu un pēc nosūtīšanas pabeigšanas, ja tie nosūtīti pa e-pastu.

 1. Datu aizsardzība un kredītspējas pārbaudes

12.1. Izvērtējot jūsu kredīta pieteikumu, lai novērstu krāpšanu, pārbaudītu jūsu identitāti un novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, mēs varam lūgt mūsu kredītinformācijas partnerus (kurus laiku pa laikam varam piesaistīt) un kredīta apdrošinātājus veikt jūsu uzņēmuma kredītspējas pārbaudi. Šādiem uzņēmumiem mēs drīkstam arī atklāt informāciju par to, kā jūs pārvaldāt maksājumus. Šo informāciju citi kredītinformācijas uzņēmumi var izmantot, pieņemot lēmumus par kredīta piešķiršanu jūsu uzņēmumam, jums un cilvēkiem, ar kuriem esat finansiāli saistīts, kā arī lai novērstu krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un laiku pa laikam parādnieku izsekošanai. Šajos nolūkos izmantotā informācija ietvers tādu publiski pieejamu informāciju kā korporatīvie konti un apgabaltiesu spriedumi.

12.2. Mēs varam veikt pārbaudi, ja esat privātpersona, kas ir saistīta ar Komercklientu, piemēram, uzņēmuma direktors. Mēs to darām, lai novērstu krāpšanu, pārbaudītu jūsu identitāti, novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un konta pārvaldības nolūkos. Šajā nolūkā izmantotā informācija ietver publiski pieejamu informāciju, piemēram, vēlētāju sarakstus, apgabaltiesas spriedumus, jūsu vārdā reģistrētos aktīvus publiskajos reģistros, piemēram, zemesgrāmatā, bankrota rīkojumus un atsavināšanas. Mēs neveiksim šīs pārbaudes bez jūsu iepriekšējas piekrišanas.

12.3. Mārketings: Mēs varam izmantot jūsu sniegto personisko informāciju, lai sniegtu jums Preces un Pakalpojumus, kā arī lai vēstulē, telefoniski, īsziņā un e-pastā informētu jūs par mūsu akcijām, aktualitātēm, jauniem produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu jūs interesēt. Mēs šim nolūkam izmantosim jūsu informāciju tikai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Plašāka informācija par mūsu pieeju ir pieejama mūsu mājaslapas sadaļā Privātuma politika.

 1. Mazumtirdzniecības piegāde

13.1. Šie Nosacījumi (kopā ar Attiecīgo nolīgumu, ja tāds pastāv) attiecas uz mazumtirdzniecības piegādēm, kas tiek īstenotas tikai Komercklientiem.